ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา โรงพยาบาลสวนสราญรมย์...

หมวดหมู่ทั่วไป => ปฏิกิริยาระหว่างยา => ข้อความที่เริ่มโดย: piyaporn ที่ พฤศจิกายน 19, 2006, 08:09:41 AMหัวข้อ: Lithium – Hydrochlorothiazide [HCTZ]
เริ่มหัวข้อโดย: piyaporn ที่ พฤศจิกายน 19, 2006, 08:09:41 AM
Lithium  – Hydrochlorothiazide [HCTZ]
Significant : 2

Onset : Delayed เกิดหลังจากใช้ยาร่วมกันหลายวันหรือหลายสัปดาห์

Severity : Moderate มีการผิดปกติทางคลินิก อาจจำเป็นต้องใช้การ     รักษาอื่นร่วมด้วยหรือต้องพักรักษาในโรงพยาบาลหรือนอนโรงพยาบาลนานขึ้น

Documentation :  Established มีหลักฐานพอเพียงว่าเกิดขึ้นในการศึกษาทดลองในมนุษย์ และ/หรือ ปฏิกิริยาสามารถอธิบายด้วยกลไกทางเภสัชจลนศาสตร์ และมีอาการทางคลินิกสนับสนุน     

ผลของการใช้ยาร่วมกัน HCTZ จะเพิ่มระดับยา Lithium ในเลือด ทำให้เกิดภาวะพิษจาก Lithium [Lithium toxicity]

กลไกการออกฤทธิ์ ลดการกำจัดยา Lithium ออกทางไต

การดูแลผู้ป่วย  ติดตามระดับยา Lithium ในเลือด และสังเกตอาการทางคลินิกที่บอกว่าผู้ป่วยมี Lithium toxicity  ปรับขนาดยาให้เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
          การใช้ HCTZ เป็นระยะเวลานานจะลดการกำจัด Litium ออกจากร่างกายและทำให้เกิดพิษขึ้น  ผู้ป่วยที่ได้ Lithium 300 mg วันละ 2 ครั้ง เริ่มมีอาการเดินเซ สั่น และกล้ามเนื้อกระตุก หลังจากได้รับ Chlorthalidone [Thiazide diuretics] ไม่ทราบปริมาณ โดยมีระดับยา Lithium 3.7 mEq/L ผู้ป่วยอีกรายมีภาวะ Lithium toxicity [3.9 mEa/L] มีอาการคลุ้มคลั่ง ต้องให้การรักษาด้วยการทำ Hemodialysis  การกำจัดยา Lithium ออกจากร่างกายน้อยลง ขึ้นอยู่กับขนาดยา HCTZ  ถึงแม้ว่าการใช้ Lithium ร่วมกับ HCTZ ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้น แต่ถ้ามีความจำเป็นทางคลินิกก็ยังสามารถใช้ยาสองตัวนี้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยการติดตามระดับยา Lithium อย่างใกล้ชิด


อ้างอิง: David ST. Drug Interaction Fact 2004. Fact and Compairisons. Missouri. United State of America. p.860.