กินยาคุมแล้วเลือดไหลไม่หยุด

(1/1)

อ้วน:
กินยาคุมแล้วเลือดไหลไม่หยุด

ไหลแบบกระปิดกระปอยหลังจากมีประจำเดือน

เป็นเพราะอะไรค่ะ

janie105:
รบกวนของชื่อยาหน่อยได้ไหมคะ

janie105:
     อาการเลือดออกกะปริดกะปรอย  ส่วนมากเกิดจากการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนสังเคราะห์ estrogen ต่ำ  หรือรับประทานไม่ตรงเวลาหรือรับประทานไม่สม่ำเสมอ  ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณอ้วนต้องทำคือการรับประทานยาให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอ  แล้วสังเกตว่ายังมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอยอีกหรือไม่  ถ้ายังมีก็ควรเปลี่ยนยี่ห้อยาเม็ดคุมกำเนิดให้มีปริมาณฮอร์โมนสังเคราะห์ estrogen เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงปริมาณของฮอร์โมนสังเคราะห์ในยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

ชื่อยาเม็ดคุมกำเนิด     Estrogen (microgram/เม็ด)     
Diane-35                 35     
Microgynon  30        30
Nordette                 30
Microgest                30   
Marvelon                 30
Prevenon                30   
Mercilon                  20
Gynera                   30   
Minulet                   30
Meliane                   30     

ผู้ตอบ   ภญ.สุภาธิณี  จงบุรี                 
เอกสารอ้างอิง   สุรศักดิ์  ฐานีพานิชกุล. เทคโนโลยีการคุมกำเนิด. กรุงเทพฯ. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546:40,42.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ